ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT TẠI THÁI NGUYÊN

Đất đẹp, đầu tư,

Rất nhiều người đang băn khoăn về việc thời điểm hiện tại có được phân lô, tách thửa không? Căn cứ theo quy định hiện hành, câu trả lời là Có và để được phân lô, tách thửa thì phải đảm bảo một số điều kiện nhất định.

Hiện nay, việc tách thửa đất ở tại Thái Nguyên được thực hiện theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Quyết định này quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên)

Theo đó, điều kiện để được phân lô, tách thửa tại tỉnh Thái Nguyên được quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, việc phân lô, tách thửa phải thoả mãn điều kiện sau:

1. Thửa đất đã được cấp một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

4. Thửa đất chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

5. Thửa đất tách thửa đối với đất ở, đất phi nông nghiệp phải tiếp giáp đường giao thông hiện hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

6. Việc tách thửa đất phải đảm bảo quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai, Điều 254 Bộ Luật Dân sự.

7. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

8. Đối với các dự án thu hồi đất để làm đường giao thông thửa đất sau khi có quyết định thu hồi đất để làm đường và đã chỉnh lý trên Giấy chứng nhận thì được phép tách thửa đất.

9. Trường hợp tách thửa bao gồm đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở mà không được công nhận là đất ở, thì diện tích đất ở phải theo hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định này, phần diện tích đất nông nghiệp còn lại không áp dụng theo hạn mức tách thửa quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định này; trường hợp diện tích đất ở tách ra nhỏ hơn hạn mức quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định này, thì người sử dụng đất phải đồng thời xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định này.

Theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, điều kiện cụ thể để được tách thửa quy định như sau

  1. Đối với đất ở
 

Vị trí thửa đất

Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách

(Đơn vị tính: m2)

Chiều bám mặt đường của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách

(Đơn vị tính: m)

Chiều sâu thửa đất của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách tính từ chỉ giới xây dựng

(Đơn vị tính: m)

Tại các phường, thị trấn≥ 40≥ 3≥ 5
Tại các xã trực thuộc thị xã, thành phố≥ 50≥ 4≥ 5
Tại các xã thuộc huyện≥ 60≥ 4≥ 5

Lưu ý: Diện tích tối thiểu thừa đất quy định tại điểm này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình

b) Trường hợp khi tách thừa có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này), việc tách thửa đất thực hiện như sau:

– Người sử dụng đất có đơn xin tự nguyện trả đất làm đường để tách thửa đất kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất. Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tự nguyện trả.

– Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều này và bản vẽ tổng mặt bằng đã được chấp thuận. Phần diện tích sử dụng chung như đường giao thông, đường điện, cấp thoát nước, cây xanh trong bản vẽ tổng mặt bằng sau khi đầu tư hoàn chỉnh theo chấp thuận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sẽ được thu hồi theo hình thức thu hồi đất và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý;

c) Trường hợp thửa đất trước khi tách thừa có diện tích bằng hoặc lớn hơn 2.000 m2 tại thành phố, thị xã và có diện tích bằng hoặc lớn hơn 5.000 m2 tại huyện: Sau khi tách, số thửa hình thành lớn hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án khu dân cư) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

d) Trường hợp thừa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch.

2. Đối với đất nông nghiệp.

a) Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m2/thừa;

b) Đối với đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m2/thừa.

3. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

a) Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100 m2, có chiều bám mặt đường không nhỏ hơn 4 m và chiều sâu không nhỏ hơn 5 m.

b) Thửa đất tách thửa phải có mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng.

c) Trường hợp thửa đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì chỉ được phép tách thửa khi được cơ quan chấp thuận đầu tư đồng ý.

Trên đây là các điều kiện để được phép tách thửa đất ở tại Thái Nguyên. Việc tách thửa, phân lô các vị trí khác nhau còn phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể theo quy định nêu trên của tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, khi phân lô tách thửa cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định. Nếu bạn cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi đồng hành cùng bạn. 

Văn phòng Bất động sản Niềm Tin

Địa chỉ: TDP Giếng, Phường Hồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Hotline: 0982.573.882

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *